برگزاری جلسه نرم افزار نگاه

جلسه نرم افزارسامانه گسترده اعضاء هیات علمی (نگاه) روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه  با حضور معاون آموزشی و مدیران و مشاوران و مسئولین و کارشناسان اجرايي سامانه گسترده اعضاي هيأت علمی  در محل تالارحکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص رفع نواقص و بهرمندی بهتر از سامانه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و کارشناسان راهکارهای لازم را ارائه نمودند.