برگزاری جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه سوم  اردیبهشت ماه  با حضور مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی، مشاور معاون اموزشی در امور اداری وپشتیبانی ، روسای ادارات خدمات آموزشی، خدمات ماشینی، تحصیلات تکمیلی ودانش آموختگان ومسئول کارگروه در اتاق جلسات معاونت آموزشی برگزار شد و بر اساس موارد مندرج در دستور کار کارگروه، بحث وتبادل نظر به عمل امد وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.