برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه  راس ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه  ۲۸ فروردین ماه با حضور مشاور معاون آموزشی دانشگاه در امور آموزش، مدیر امور آموزشی دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیرمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دیگر اعضاء در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه،  بعد از بحث و تبادل نظر درخصوص سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.