اولین جلسه کارگروه تخصصی بررسی آیین نامه آموزشی دکتری پزشکی عمومی

اولین جلسه کارگروه تخصصی جهت بررسی آئین نامه آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی مصوب مرداد ۹۶ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی روز شنبه ۲۲ فروردین ماه از ساعت ۹ الی ۱۱ و با حضور معاون مدیر آموزشی دانشگاه، رئیس اداره خدمات آموزشی،  مسئول کارگروه امور ویژه خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کارشناسان آموزش دانشکده پزشکی و حوزه در محل اتاق جلسات تشکیل و ضمن بررسی بخشی از آئین نامه یادشده، توسط حاضرین بحث وتبادل نظر به عمل آمد وپیشنهادات لازم ارائه گردید.