جلسه هماهنگی فراخوان هیئت علمی و تعهدات

جلسه مرتبط با فراخوان هیئت علمی و تعهدات و فرآیند بررسی صلاحیت عمومی راس ۱۲ روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر و معاون مدیر امور هیات علمی دانشگاه، معاون امور هیأت علمی دانشکده پزشکی، مسئول هسته تحقیق ونظر دهی و رئیس دبیرخانه جذب هیات علمی در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و هماهنگی لازم در خصوص چگونگی برگزاری فراخوان ها و فرآیند بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان هیت علمی  بعمل آمد.