معرفی کارکنان

به منظور اجراي صحيح برنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي مربوط به دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترای Ph.D   تشكيلاتي با عنوان تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تشكيل مي شود. اين اداره وظيفه رسيدگي به امور و رتق و فتق مسائل مربوط به متقاضيان ادامه تحصيل و دانشجويان شاغل به تحصيل دوره هاي مقاطع تحصیلات تکمیلی را برعهده دارد .

ردیف

نام و نام خانوادگی

وظایف

شماره تماس

۱

اقدس آقاباباییان

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

۳۷۹۲۸۰۴۰

۲

آقای براتی

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های پزشکی- دندانپزشکی  

۳۷۹۲۸۰۳۸

۳

پروین کریمی

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های پرستاری و مامایی- گروه آموزش پزشکی  

۳۷۹۲۸۰۳۷

۴

رضوان سلطانی نژاد

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- تغذیه-امور مربوط به بورس 

۳۷۹۲۸۰۳۹

۵

بهشته نقدی

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های بهداشت- فناوری های نوین-امور مربوط به کمیته فناورانه دانشگاه-آموزش مجازی جامعه نگر در نظام سلامت

۳۷۹۲۸۰۳۹

۶

سهیلا بنیانیان

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های داروسازی- توانبخشی  

۳۷۹۲۸۰۳۷

۷

علی اکبر سجادی

کارشناس مسئول دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی- امور همکاری با  سایر دانشگاهها  

۳۷۹۲۸۰۳۸