قابل توجه شرکت کنندگان در پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی

آگهی پانزدهمین دوره فراخوان جذب اعضاء هیات علمی تا روز جمعه ۲۴ فروردین ۹۷ تمدید گردید. شرکت کنندگان در پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی لازم است مدارک خود را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۹ به اداره جذب هیات علمی دانشگاه به آدرس: خیایان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- حوزه معاونت آموزشی دانشگاه- کد پستی ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱ - طبقه دوم- دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه ارسال نمایند.

تذکر مهم: کلیه شرکت کنندگان از طریق وب سایت ثبت نامی پیگیر رفع نواقص پرونده خود باشند.