برگزاری جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری دانشگاه

جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه راس ساعت ۱۰ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین بسته های تحول دانشگاه در محل تالار حکمی حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. دراین جلسه ضمن قرائت دستور جلسه برنامه عملیاتی حوزه آموزش در سال ۱۳۹۷ و در خصوص چگونگی ارائه برنامه عملیاتی هر بسته بحث و تبادل نظربعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.