برگزاری اولین کمیته فرعی آموزش کارکنان در سال ۱۳۹۷

اولین کمیته فرعی آموزش کارکنان معاونت آموزشی در سال ۱۳۹۷ روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه  در محل اتاق جلسات حوزه تشکیل و  ضمن مطرح نمودن دستور جلسه  در خصوص ارتقاء و توانمندسازی سطح کیفی عملکرد کارکنان و تقویت بنیه کارشناسی سیستم آموزشی دانشگاه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.