برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی تخصصی آموزش بین الملل در سال ۱۳۹۷

اولین جلسه کمیته اجرایی تخصصی آموزش بین الملل در سال ۱۳۹۷ روز شنبه ۱۸ فروردین ماه راس ساعت ۱۱/۳۰ با حضور معاون آموزشی دانشگاه،، مدیران و مشاوران معاون آموزشی در حوزه های مرتبط و روسای دانشکده ها در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و گزارش عملکرد دانشکده ها در اجرای مصوبات صورتجلسه سومین کمیته اجرایی تخصصی آموزش بین الملل مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.