تقدیر و تشکر از روسای ادارات و مسئولین واحد

روز چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰/۳۰ صبح جلسه تقدیر و تشکر از روسای ادارات و مسئولین واحدهای حوزه معاونت آموزشی در تالار حکمت برگزار گردید و معاون محترم آموزشی ضمن تشکر از زحمات سال ۱۳۹۶ روسای ادارات نقطه نظرات خود را جهت بهبود امور در سال آینده بیان نمودند و در پایان همکاران عکس  یادگاری گرفته شد .