برگزاری جلسه اعتبار بخشی مراکز آموزشی، درمانی و تقدیر و تشکر از زحمات مراکز در سال ۹۶

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۰ صبح جلسه اعتبار بخشی مراکز آموزشی، درمانی با حضور مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، روسا و معاونین آموزشی، مسئولین دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی و درمانی و روسا و معاونین دانشکده پزشکی در محل تالار حکمت برگزار گردید و معاون آموزشی دانشگاه در پایان جلسه از زحمات ایشان در سال ۱۳۹۶  تقدیر و تشکر بعمل آوردند.