برگزاری کمیته اجرایی تخصصی آموزش بین الملل

دومین جلسه کمیته تخصصی اجرایی جذب دانشجوی بین الملل ساعت ۷/۳۰ روز یکشنبه  ۲۰ اسفند ماه در تالار حکمت معاونت آموزشی با حضور روسای دانشکده های مختلف تشکیل گردید . در این جلسه گزارشی از سوی روسای دانشکده ها در خصوص مراحل مختلف زمینه سازی جهت جذب دانشجوی بین الملل ارائه گردید و راهکارهایی در خصوص تسریع در این روند از سوی معاونت محترم آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت