جلسه هماهنگی خرید تجهیزات کمک آموزشی دانشکده ها

جلسه هماهنگی جهت خرید تجهیزات کمک آموزشی دانشکده ها روز شنبه ۱۹ اسفند ماه با حضور سرپرستان امور پشتیبانی معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل شد و در خصوص چگونگی  و زمان انجام کار تصمیم گیری بعمل آمد.