برگزاری آخرین جلسه شورای مدیران در سال ۱۳۹۶

 آخرین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در سال ۱۳۹۶ روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و کلیه مدیران و مشاوران معاون آموزشی دانشگاه در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه  گزارش کوتاهی  در خصوص نحوه بازسازی و امکانات و تجهیزات تالار حکمت ارائه گردید که مورد توجه مدیران قرار گرفت و در ادامه ضمن طرح دستورجلسه در خصوص کلیه مسائل و راهکارهای پیشنهادی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .