برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهدرسال ۹۶ راس ساعت ۱۳ روز سه شنب ۱۵ اسفند ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیریت مرکز مطالعات و معاونین آموزشی و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی  تشکیل و ضمن ارائه دستور جلسه بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.