کمیته راهبری دوره های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

دومین جلسه کمیته راهبری دوره های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه راس ساعت ۱۰ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی در امور آموزشی و پزشک پژوهشگر و سایر اعضاء دراتاق شورای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و ضمن ارائه دستور جلسه بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.