برگزاری جلسه کارگروه بین الملی سازی

جلسه کارگروه بین الملی سازی روز یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳ راس ساعت  ۱۳ با حضور سرپرست روابط بین الملل دانشگاه ، مشاور معاون آموزشی در امور بین الملل و اعضای کمیته بین المللی سازی  در محل  سالن شورای معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.