اداره دانشجویان اتباع خارجی

             

             خانم دکتر مرجان منصوریان

             عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
             مشاور معاون آموزشی در آموزش بین الملل معاونت آموزشی 
             شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰۱۷- ۰۳۱ 
             خانم مرضیه پویایی
             کارشناس روابط بین الملل معاونت آموزشی 
             شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰۶۸-۰۳۱

     روابط بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه  

         امور (بین الملل)  

       دانشجویان بورسیه:پذیرش ازطریق کنکور سراسری

       دانشجویان غیربورسیه:پذیرش بصورت آزاد و با پرداخت شخصی هزینه های آموزشی

       تعریف مقاطع و دوره های آموزشی

       جدول رشته ها

       امکانات رفاهی

       شرایط- ضوابط و مدارک پذیرش

       شهریه تحصیلی

       هزینه های اقامتی

       جدول ظرفیت پذیرش

       تقویم پذیرش

       فرمهای ثبت نامی

              The student Visa Application Form(2)‎