مدیر اجرایی مرکز تدبیر

مدیر اجرایی مرکز تدبیر 

مدیر اجرایی و هماهنگ کننده امور ساختمان تدبیر

دکتر سید محسن حسینی نژاد