برگزاری جلسه نرم افزار نگاه

جلسه  هماهنگی در خصوص نرم افزار نگاه روز چهار شنبه ۲۵ بهمن ماه راس ساعت ۱۰/۳۰ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون امور هیأت علمی دانشکده پزشکی، مدیر امور هیات علمی دانشگاه، مسئول سامانه ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و کارشناسان نرم افزار دانشکده پزشکی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه در خصوص چگونگی بکارگیری نرم افزار در دانشکده ها و اقدامات مدنظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.