برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه راس ساعت ۱۳ با حضور قائم مقام معاون آموزشی و سایر اعضاء شورای آموزشی دانشگاه در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه در خصوص و سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.