جلسه هماهنگی جهت خرید تجهیزات پزشکی موردنیاز دانشکده ها

جلسه هماهنگی جهت خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز دانشکده ها  روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه  راس ساعت ۸ صبح باحضور مدیران امور پشتیبانی حوزه معاونت آموزشی و معاونت پژوهش و فنآوری و مسئولین امور مالی و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص خرید اقلام و تجهیزات مورد نیازتصمیمات لازم اتخاذ گردید.