معرفی اداره خدمات آموزشی

          

             

        

       

 

لیست اسامی  پرسنل  و امور محوله اداره  خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

امور محوله

آقای محمدرضا عمرانی

۸۰۴۵

رسیدگی به کلیه امور اجرائی تحت سرپرستی

آقای علیرضا نامداریان

۸۰۴۴

کارشناس آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

آقای فارق محبوبی

۸۰۴۳

کارشناس آموزش دانشکده داروسازی و پیراپزشکی

و امور انتقال و مهمانی دانشجویان

مسعود نقاش

۸۰۴۳

کمک کارشناس آموزش دانشکده داروسازی و پیراپزشکی

خانم طاهره کاوسی

۸۰۴۲

کارشناس مسئول آموزش دانشکده های دندانپزشکی و دوره بالینی و اینترنی دانشکده پزشکی

خانم زهرا ممیز

۸۰۴۲

کارشناس مسئول آموزش دانشکده های علوم تغذیه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی علوم توانبخشی

بهشته نقدی

۸۰۴۱

کارشناس مسئول آموزش دوره علوم پایه و ICM  رشته پزشکی و دانشکده بهداشت

کبری ناظم الهامی

۸۰۴۱

کمک کارشناس آموزش دوره علوم پایه و ICM  رشته پزشکی و دانشکده  بهداشت

زهرا دوخه

۸۰۲۶-

۸۰۲۲

کمک کارشناس خدمات آموزشی و مسئول دفتر مدیر امور آموزشی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آیین نامه های آموزشی

 فایل pdf مقررات آموزشی

 رتبه های سنجش مقاطع دکتری عمومی

  انتخاب واحد-مشاهده نمرات

  ضوابط صدور گواهی اشتغال به تحصیل

  تقویم آموزشی دانشگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر امور آموزشی دانشگاه 

               معاون مدیر امور آموزشی 

 

                          معرفی اداره خدمات آموزشی