معرفی اداره خدمات آموزشی

   

     

       

     

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آیین نامه های آموزشی

 فایل pdf مقررات آموزشی

 رتبه های سنجش مقاطع دکتری عمومی

  انتخاب واحد-مشاهده نمرات

  ضوابط صدور گواهی اشتغال به تحصیل

  تقویم آموزشی دانشگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر امور آموزشی دانشگاه 

               معاون مدیر امور آموزشی 

 

                          معرفی اداره خدمات آموزشی