جلسه هماهنگی یکسان سازی عملکرد دانشکده ها در زمینه حذف هزینه های مازاد وغیر ضروری آزمون ها

جلسه هماهنگی یکسان سازی عملکرد دانشکده ها در زمینه حذف هزینه های مازاد وغیر ضروری آزمون ها روز شنبه ۲۱ بهمن ماه راس ساعت ۸ صبح با حضور قائم مقام معاون آموزشی دانشکاه، جانشین معاون آموزشی در امور آموزش تخصصی و فوق تخصصی، مدیران آموزشی و پشتیبانی حوزه  و کارشناسان برگزاری آزمونهای معاونت آموزشی و دانشکده پزشکی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص تهیه دستورالعمل اجرایی جامع در این خصوص  بعد از بحث و تبادل نظر هماهنگی های لازم بعمل آمد