برگزاری کمیته تخصصی اجرایی بین المللی سازی دانشگاه و جذب دانشجوی خارجی

جلسه کمیته تخصصی اجرایی بین المللی سازی دانشگاه و جذب دانشجوی خارجی روز چهارشنبه ۱۸  بهمن ماه راس ساعت ۱۰/۱۵ با حضور معاون آموزشی دانشگاه،قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه، سرپرست مدیریت روابط بین الملل دانشگاه، مدیران و مشاوران حوزه معاونت آموزشی و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص بررسی ظرفیت پیشنهادی دانشکده های مختلف و برنامه ریزی و بررسی امکانات موجود برای پذیرش دانشجوی بین الملل بحث و تبادل نظر بعمل آمد.