برگزاری جلسه شورای مدیران بهمن ماه

 جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه راس ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی، مدیریت مطالعات و آموزش پزشکی و سایر مدیران و مشاوران حوزه معاونت آموزشی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه و بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده تصمیمات لازم در خصوص سیاست های مدیریتی در جهت بهبود روند امور حوزه اتخاذ گردید.