برگزاری دهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

دهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه درسال ۹۶ روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه  راس ساعت ۱۳با حضور قائم مقام معاون آموزشی، مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.