برگزاری جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه

جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه راس ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه ، قائم مقام معاون آموزشی و دیگر اعضاء درمحل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح پرونده دانشجویان مربوطه،  بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید .