دکترای تخصصی پژوهشی

 

 اساتید راهنمای دارای مجوز پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی

 اسامی  دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پژوهشی 

 اسامی فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی پژوهشی 

 

 آیین نامه ها شامل:  

   عناوین فراغت از تحصیل دکترای تخصصی پژوهشی 

  آیین نامه دکترای پژوهشی سال ۹۳ 

  آیین نامه دکترای تخصصی پزوهشی سال ۹۲ 

  آیین نامه دکترای تخصصی پزوهشی سال ۸۷ 

  کاربرگ اعتبار بخشی مراکز تحقیقاتی  

  بخشنامه مالی آیین نامه ۹۲

 راهنمای گزارش پیشرفت دکتری تخصصی پژوهشی 

 

    فرمها شامل:

  ارتقاء ۱

  ارتقاء ۲

  ارتقاء ۳ 

  فرم گزارش پیشرفت تحصیلی 

 فرم شماره یک گزارش پیشرفت تحصیلی 

 فرم شماره ۲ گزارش پیشرفت تحصیلی

فرم درخواست فرصت اضافی

 

 مراکز تحقیقاتی دارای مجوز

 مراکز تحقیقاتی مجری دکتری تخصصی پژوهشی

 

فرایندها

    فرآیند دفاع از پایان نامه  دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر    

    فرآیند درخواست فرصت اضافی تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

    فرآیند تخصیص حمایت مالی پایان نامه های برتر دکتری تخصصی پژوهش

    فرایند بررسی و تصویب پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکترای پژوهشی و پزشک پژوهشگر

    فرآیند اخذ دروس اختصاصی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

    صدور ابلاغ آموزشی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر