اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه

                               

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور اجراي صحيح برنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي مربوط به دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترای Ph.D   تشكيلاتي با عنوان تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تشكيل مي شود. اين اداره وظيفه رسيدگي به امور و رتق و فتق مسائل مربوط به متقاضيان ادامه تحصيل و دانشجويان شاغل به تحصيل دوره هاي فوق ليسانس را برعهده دارد .

    
معرفی اداره تحصیلات تکمیلی 

  امور مرتبط به دانشجویان مقطع Ph.D 

  امور مرتبط با دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی  

  امور مرتبط با دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد    

  امور مرتبط با پزشک پژوهشگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير امور آموزشي و تحصيلات تكميلي 

 

معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دراموردانشجویان Ph.D byreserch وپزشک پژوهشگر