امور مقاطع تخصصی و فوق تخصص

 جناب آقای دکتر مسیج صبوری 

عضو  محترم هیات علمی دانشکده پزشکی 

مشاور معاون آموزشی در امور آموزش تخصصی و فوق تخصصی 

شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰۰۲-۰۳۱

«قابل توجه پذيرفته شدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستياري»