امور مقاطع تخصصی و فوق تخصص

 جناب آقای دکتر مسیج صبوری 

عضو  محترم هیات علمی دانشکده پزشکی 

جانشین معاون آموزشی در امور آموزش تخصصی و فوق تخصصی 

 

 

   معاونت تخصصی و فوق تخصصی