امور مقاطع تخصصی و فوق تخصص

 جناب آقای دکتر مسیج صبوری 

عضو  محترم هیات علمی دانشکده پزشکی 

مشاور معاون آموزشی در امور آموزش تخصصی و فوق تخصصی 

شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰۰۲-۰۳۱

 

 

«قابل توجه پذيرفته شدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستياري»

قابل توجه پذيرفته شدگان رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی چهل و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستياري»

سامانه تقاضای مهمان وانتقال دانشجویان مقطع تخصصی