شهریه پردازان

جناب آقای احمدرضا اقبال                                               

مسئول امور شهریه معاونت آموزشی

شماره تماس :  ۳۷۹۲۸۰۱۲-۰۳۱             

   جدول شهریه ثابت ورودی ۹۷  و متغیر سال ۹۷ کلیه ورودی ها

  جدول شهریه ثابت ورودی ۹۲ تا ورودی ۹۶و متغیر تا سال ۹۶ کلیه ورودی ها

   جدول علی الحساب جهت باز شدن انتخاب واحد مهر ۹۷