رهبر انقلاب در جمع مردم روستای زلزله زده کوئیک

انشاءاله خدا بر دلهای شما آرامش و صبر و سکینه خودش را نازل کند. مشکلات شما زیاد است. قبل از زلزله هم زیاد بوده. زلزله هم به اینها افزوده. من به مسئولین سفارش کردم ، امیدوارم انشاءاله این زلزله بهانه ای بشود برای اینکه مشکلات این روستا و روستاهای منطقه  کرمانشاه تخفیف پیدا کند.