کارشناس هیات ممیزه دانشگاه

کارشناس هیات ممیزه دانشگاه 
آقای رحمت ا... شاهمرادی