مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

خانم سهیلا احسانپور 

عضو محترم هیات علمی دانشگاه

مسئول کارگروه  بررسی صلاحیت عمومی