دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه

جناب آقای دکتر محمدرضا صبری

دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

شماره تماس :۳۷۹۲۸۰۰۱-۰۳۱
   
  بخشی از وظائف دبیرخانه هیات اجرایی جذب
 ۱)  جذب و تامین کادر هیات علمی مورد نیاز گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی در چارچوب مجوزهای ابلاغی وزارت متبوع و ضوابط و دستور العمل های مورد عمل به دو صورت: 
              الف - استخدام پیمانی اعضای هیات علمی مورد نیاز از طریق فراخوان
               ب  - نیروهای مشمول گذراندن تعهدات قانونی
۲)   بررسی صلاحیت اساتید متقاضی ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی
۳)   اجرای قوانین و مقررات ابلاغی شامل: 
      ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات ذیربط ابلاغی از وزارت متبوع، هیات امنا، شورای دانشگاه و
      هیات ممیزه دانشگاه به دانشکده ها و واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرایی شدن آنها
۴)  تشکیل جلسات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
۵)  تشکیل جلسات کارگروه بررسی صلاحیت عمومی