دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه

دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

جناب آقای دکتر احمد موحدیان عطار

شماره تماس :۳۷۹۲۳۰۶۰  - ۳۶۶۸۸۱۳۸ 
شماره نمابر :۳۶۶۸۷۸۹۸