سرپرست اداره آزمونها

آقای سعید صابری

سرپرست امور آزمونها

تلفن تماس  ۳۷۹۲۸۰۶۲