برگزاری دومین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

دومین  جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی، روز چهارشنبه ۲۴ آبان راس ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور معاون  آموزشی دانشگاه، مشاوران و مدیران حوزه معاونت آموزشی تشکیل و براساس دسنور جلسه در خصوص سیاست ها، اهداف و انتظارات بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.