مشاور معاون آموزشی و سرپرست آموزش بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه

سرکار خانم دکتر مرجان منصوریان
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مشاور معاون آموزشی و سرپرست آموزش بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه