درگاه خدمات الکترونیک

                                 

                                   

                                  

                                  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سامانه مهمانی و انتقال

 مدیریت سامانه دانش آموختگان  

 سامانه ثبت نام

 سامانه انتخاب واحد و حذف و اضافه

انتخاب واحد -مشاهده نمرات

 تقاضای صدور مدرک دانش آموختگی

 سامانه مدیریت ثبت نام ( اینترنت)

 لاک بوک الکترونیکی دستیاران پزشکی 

 نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان 

 فرآیند نقل و انتقال از سایر دانشگاهها 

 نرم افزار گسترده اطلاعات هیات علمی