جلسه کارگروه گذراندن تعهدات قانونی

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۳ راس ساعت ۱۰/۳۰جلسه کارگروه گذراندن تعهدات قانونی با حضور معاون محترم آموزشی، معاون پژوهش و فنآوری ، معاون پشتیبانی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص بازبینی دستورالعمل گذراندن تعهدات قانونی اعضاء هیات علمی دانشگاه بحث و تبادل نظر بعمل آمد.