معاون مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه در امور دانشجویان Ph.D by research و پزشک پژوهشگر

جناب آقای دکتر یوسف قیصری
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
معاون مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه در امور دانشجویان Ph.D by research و پزشک پژوهشگر