جلسه بررسی و نهایی سازی آیین نامه جامع ارزشیابی استاد

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۷ راس ساعت ۱۳ جلسه بررسی و نهایی سازی آیین نامه جامع ارزشیابی استاد و شیوه نامه ها ی آن با حضور معاون محترم آموزشی و روسای دانشکده ها در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص نقش مهم ارزشیابی استاد در ارتقای عملکرد آموزشی و اهمیت رویکرد نظام مند به آن بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.