مدیر امور آموزشی دانشگاه

 جناب آقای دکتر علی والیانی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه و مدیر امور آموزشی دانشگاه