برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه  مورخ ۹۶/۸/۱۶ راس ساعت ۱۳ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و دیگر اعضاء  شورا در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و در خصوص موارد مطرح شده در دستور کار بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.