اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه توانمندسازی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی