برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه  مورخ ۹۶/۰۶/۲۸جلسه شورای آموزشی دانشگاه باحضور معاون محترم آموزش دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و اعضاء شورا در محل اتاق شورا حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن مطرح نمودن موارد سیاست گذاری و دانشجویی،  بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.