رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی

نیروی انسانی باسواد، با تدبیر، شجاع و خستگی ناپذیر، اساس غلبه بر موانع است. پیشرفتهای فراوان در نیروهای مسلح و نیز بخش علم و فناوری، نشان دهنده توانایی نیروی انسانی جوان کشور است و فرزندان توانای ایران چه در داخل و چه در مراکز علمی دنیا مایه مباهات هستند. نسخه علاج بخش مشکلات کشور، بکار گرفتن و فعال کردن این تواناییها و استعداد های جوشان است.