برگزاری جلسه شورای آموزش بالینی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۷  ساعت ۱۰/۳۰ صبح  ششمین جلسه شورای آموزش بالینی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء شورا در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و ضمن طرح موارد مطروحه، پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید .